© nagels 2018

nagels Belgium BVBA
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
T +32 (0) 2 709 2000
welcome.be@nagels.com

Forme juridique: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée
BTW – identificatienummer: BE 0654915591

Specificaties volgens § 5 TMG:

Nagels Druck GmbH Hooghe Weg 11 47906 Kempen

Vertegenwoordigd door:

Werner Nagels
Thomas Nagels
Insa Nagels

Contact:

Telefoon: +49 (0) 2152 2099 0

Fax: +49 (0) 2152 2099 40

E-mail: willkommen@nagels.com

Registerinschrijving:

Inschrijving in het handelsregister. Hof van registratie:rechtbank Krefeld registratienummer: HRB 9186

Omzetbelasting:

Btw-identificatienummer volgens §27 a Wet op de omzetbelasting:

DE 119999008

Leveringsvoorwaarden

Impressum

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OG) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres vindt u boven in de colofon.
Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrageorgaan deel te nemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op omstandigheden te onderzoeken, die op onrechtmatige activiteiten duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende verplichting is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van het recht bij ons bekend is. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van het recht zullen wij de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het tijdstip van koppeling op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onrechtmatige inhoud is op het tijdstip van koppeling niet geconstateerd.
Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzing m.b.t. schending van het recht redelijkerwijs niet doenbaar. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om informatie daaromtrent. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgerelateerde gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de website-exploitant. Diens contactgegevens kunt u de colofon van deze website vinden.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u in een contactformulier heeft ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een storingvrije beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres. Verder heeft u het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbiedende partijen

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring onder de koptekst “Analysetools en reclame”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe, hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan hebben. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Nagels Druck GmbH
Hooghe Weg 11
47906 Kempen

Telefoon: +49 (0) 2152 2099 0

E-mail: datenschutz@nagels.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

Recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de wet inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de federale gegevensbeschermingsfunctionaris van de bondsstaat, waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht Op Datenübertragbarkeit

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-of TLS- versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Wanneer er na het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betalingsverkeer middels de gangbare betalingsmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclame-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam-emails.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Axel Härdtner
Wambrechiesstraße 11

47906 Kempen

Telefoon: +49 (0) 1799112094

E-mail: info@haerdtner-itberatung.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-cookies”. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de bezoekende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Terugbelservice

Wanneer u ons via het contactformulier voor onze terugbelservice vragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens voor de verwerking van de vraag en voor vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of wanneer het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren, om extra functies op de site te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor de gebruikmaking van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zal de registratie door ons worden afgewezen.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals verandering van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, voor zover deze voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit nodig is om de gebruiker de gebruikmaking van de dienst mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlineshops, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met de aflevering van de goederen belaste bedrijf of aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor dienstverleningen en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven, indien dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling.

Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google- Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de USA verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om gegevens over de verdere gebruikmaking van de met de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de opdrachtgegevensverwerking en wij passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Binnen het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker achterlaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient ervoor om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Dit informeert de klanten over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mail-adres bent en met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens, die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die reeds hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De van u bij ons opgeslagen gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons tot aan uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het opzeggen van de nieuwsbrief gewist. Gegevens, die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) blijven hierdoor onverlet.

7. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-servers meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen, door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes de zogenoemde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betalingsdienstaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u de betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De doorgifte van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a AGV (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b AGV (verwerking ter naleving van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op in het verleden liggende gegevensverwerkingsprocessen.

 

9. Social Media

LinkedIn plugin

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder daarvan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij elk oproep van een van onze pagina’s, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd, dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres heeft bezocht. Wanneer u de „Recommend-button“ van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze internetpagina aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OG) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres vindt u boven in de colofon.
Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrageorgaan deel te nemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op omstandigheden te onderzoeken, die op onrechtmatige activiteiten duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende verplichting is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van het recht bij ons bekend is. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van het recht zullen wij de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het tijdstip van koppeling op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onrechtmatige inhoud is op het tijdstip van koppeling niet geconstateerd.
Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzing m.b.t. schending van het recht redelijkerwijs niet doenbaar. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om informatie daaromtrent. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgerelateerde gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de website-exploitant. Diens contactgegevens kunt u de colofon van deze website vinden.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u in een contactformulier heeft ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een storingvrije beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres. Verder heeft u het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbiedende partijen

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring onder de koptekst “Analysetools en reclame”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe, hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan hebben. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Nagels Druck GmbH
Hooghe Weg 11
47906 Kempen

Telefoon: +49 (0) 2152 2099 0

E-mail: datenschutz@nagels.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

Recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de wet inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de federale gegevensbeschermingsfunctionaris van de bondsstaat, waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht Op Datenübertragbarkeit

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-of TLS- versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Wanneer er na het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betalingsverkeer middels de gangbare betalingsmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclame-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam-emails.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Axel Härdtner

Wambrechiesstraße 11

47906 Kempen

Telefoon: +49 (0) 1799112094

E-mail: info@haerdtner-itberatung.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-cookies”. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de bezoekende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren, om extra functies op de site te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor de gebruikmaking van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zal de registratie door ons worden afgewezen.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals verandering van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, voor zover deze voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit nodig is om de gebruiker de gebruikmaking van de dienst mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlineshops, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met de aflevering van de goederen belaste bedrijf of aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor dienstverleningen en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven, indien dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling.

Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google- Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de USA verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om gegevens over de verdere gebruikmaking van de met de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de opdrachtgegevensverwerking en wij passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Binnen het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker achterlaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient ervoor om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Dit informeert de klanten over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mail-adres bent en met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens, die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die reeds hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De van u bij ons opgeslagen gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons tot aan uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het opzeggen van de nieuwsbrief gewist. Gegevens, die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) blijven hierdoor onverlet.

7. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-servers meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen, door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes de zogenoemde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betalingsdienstaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u de betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De doorgifte van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a AGV (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b AGV (verwerking ter naleving van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op in het verleden liggende gegevensverwerkingsprocessen.

9. Terugbelservice (aanvulling op de privacyverklaring)

Wanneer u ons via het contactformulier voor onze terugbelservice vragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens voor de verwerking van de vraag en voor vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of wanneer het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

10. Social Media

LinkedIn plugin

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder daarvan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij elk oproep van een van onze pagina’s, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd, dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres heeft bezocht. Wanneer u de „Recommend-button“ van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze internetpagina aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.